معلومات عمومی

معلومات عمومی

آیا میدانستید که فیل بالغ روزانه 220 کیلو گرم غذا و 200 لیتر آب مصرف میکند

آیا میدانستید که گربه و سگ پنج نوع گروه خون دارند در حالیکه انسان چهار نوع گروه خون داد
آیا میدانستید که روباه همه چیز را خاکستری رنگ می بیند
آیا میدانستید که 1300 کره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد
آیا میدانستید که سریعترین پرنده شاهین است و میتواند تا سرعت 200 کیلو متر در ساعت پرواز کند
آیا میدانستید که در شیلی صحرایی وجود دارد که هزاران سال میشود در آن باران نباریده

آیا میدانستید که حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است

آیا میدانستید که طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست
آیا میدانستید که شبکه چشم انسان 135 میلیون سلول احساس دارد که مسئولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را بر عهده دارند
آیا میدانستید که بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد
آیا میدانستید که تنها موجودیکه میتواند به پشت بخوابد انسان است
آیا میدانستید که چشم سالم انسان میتواند ده میلیون رنگ مختلف را ببیند و از هم دیگر جدا نماید
آیا میدانستید که تعداد افرادی که در اثر گزیدگی زنبور می میرند بیش از افرادی هستند که در اثر مار گزیدگی می میرند

آیا میدانستید که تنها غذائی که خراب نمی شود عسل است

آیا میدانستید که مورچه نسبت به بدن اش بزرگترین مغز را دارد
آیا میدانستید که موش های صحرایی چنان تکثیر پیدا میکند که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند
آیا میدانستید که جنین انسان بعد از هفده هفته می تواند خواب هم ببیند
آیا میدانید که خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که بدون برگشتن به عقب پشت سر خود را ببینند
آیا میدانستید که میزان انرژی که خورشید در یک ثانیه تولید می کند برای تولید برق مورد نیاز تمام کشور های جهان براییکند مدت یک میلیون سال کافی است
آیا میدانستید که حلزون می تواند تا سه سال بخوابد

آیا میدانستید که پلک زدن زنان دو برار پللک زدن مردان است
آیا میدانستید که قدیمترین بنا در شمال توکیو است پانصد هزار سال قدمت دارد
آیا میدانستید که مقاوم ترین ماهیچه در بدن ، زبان است
آیا میدانستید که لایه پوستی که آرنج دست را پوشیده هر ده روز یکبار عوض میشود
آیا میدانستید که در هر قطره آب 3300 میلیون اتم وجود دارد

آیا میدانستید که تجربه نشان داده است که مرغ با شنیدن موسیقی بزرگترین تخم را میگذارد

آیا میدانستید که مورچه کارگر تا پنج سال و مورچه ملکه تا بیست و پنج سال عمر میکند
آیا میدانستید که زنبور عسل دو معده دارد یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا
آیا میدانستید که زمانیکه عطسه میکنید قلب شما به اندازه یک میلیونم ثانیه ایست می کند
آیا میدانستید که خوک ها به لحاظ فیزیک بدن قادر به دیدن آسمان نیستند
/ 0 نظر / 5 بازدید